top of page

"pop!"

Objavte energiu živých vín! Identita značky vznikla ako výsledok potreby výrazného odlíšenia sa od konkurencie vzhľadom na po-

lohu prevádzky. Jedná sa o vínny degustačný bar v centre

Starého Mesta Bratislavy. Transformácia energie živých vín

do názvu značky je odvodená od výbuchu korkového uzáveru, kedy sa vo fľašiach nahromadí nadmerné množstvo aktívnych esencií. Tento výbuch je pomenovaný citoslovcom „pop“ vo forme zvolacej vety, pre zdôraznenie. Značka pracuje vo svojej komu-nikácií s krátkymi zvučnými zvolaniami, ako aj zakomponovaním názvu do textu. Vizuálna identita je definovaná dvoma grafickými prvkami. Na prvom mieste je logotyp, ktorý svojou dynamickosťou zosobňuje podstatu naturálnych vín od procesu ich výroby,

až po finálny zážitok konzumenta. Druhým prvkom je koláž

s technicko-vedeckým zameraním, ktorá tvorí neoddeliteľnú sú-časť identity. Symbiózou daných častí značka získava energický

a vyvíjajúci sa nádych, ktorý je pre žive vína charakteristický. 

Branding, vizuálna identita

"pop!"

2019

bottom of page